STRONA GŁÓWNA KONTAKT OFERTA O FIRMIE SZABLONY AUKCJI SZABLONY ŚWIĄTECZNE STRONY WWW STRONY CMS BANNERY FLASH BANNERY GIF BANNERY JPG HEADERY FLASH HEADERY GIF HEADERY JPG REKLAMY LED BILLBOARDY MAILING LOGA FIRMOWE BUTTONY INTRA FLASH PREZENTACJE FLASH LAYOUTY ULOTKI WIZYTÓWKI PAPIER FIRMOWY OBRÓBKA GRAFICZNA TAPETY NA PULPIT BANERY - PLAKATY

Regulamin świadczenia usług przez firmę Creation-Studio”.

§1.
Warunki ogólne
 1. Działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną firma Creation-Studio świadcząca usługi drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) niniejszym ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej „Regulaminem świadczenia usług przez firmę Creation-Studio”.

 2. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z serwisu oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów, tryb postępowania reklamacyjnego, jednostronnie wzajemne prawa i obowiązki bez możliwości indywidualnego ich ustalania lub zgłaszania zastrzeżeń do jego treści. Bardziej szczegółowe zasady przedstawia umowa na konkretny Utwór podpisywana z Zamawiającym.

 3. Każda osoba może, bez żadnych zobowiązań, przeglądać zasoby serwisu, lecz z chwilą dokonania złożenia zlecenia staje się jego Zleceniodawcą i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.
  W przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług serwisu.

 4. Właścicielem serwisu internetowego jest firma Creation-Studio Mariusz Kępski, Wiejska 45/42, 88-153 Kruszwica.

 5. Zamawiający upoważnia serwis Creation-Studio.pl do umieszczenia nazwy firmy oraz logo Zamawiającego w swoim serwisie celem prezentacji wykonanych projektów.

 6. Zapoznanie się z treścią regulaminu jest obligatoryjne.

 7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z serwisu internetowego do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 8. Wszystkie zawarte w serwisie grafiki (oprócz logo firm w okienku "PRACOWALISMY DLA"), teksty, są własności firmy Creation-Studio. Wszelkie prawa zastrzeżone, zakaz kopiowania elementów strony w tym treści i grafik oraz kodu źródłowego. Niezastosowanie się do powyższego zakazu grozić będzie konsekwencjami prawnymi, które zawarte są w USTAWIE O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH : ( Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 1994/24/83) za naruszenie praw własności poprzez kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie przedstawionych wyżej treści bez zgody autora grozi grzywną oraz karą pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).

§2. Zamawianie
 1. Zamówienie usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usługi.
 2. Warunkiem przystąpienia do wykonania zlecenia jest wpłata 50% należności ustalonej sumy za wykonanie zlecenia.
 3. Po zleceniu zamówienia Zleceniodawca zobowiązany jest do:
 • przedstawienia swojej wizji wykonania zlecenia, lub opisaniu charakteru zlecenia w jednym e-mailu, (jeżeli zamawiającemu spodobał sie jakiś projekt w Internecie może przedstawić go wykonawcy w celu nakreślenia wizji projektu – firma Creation-Studio gwarantuje, że nic z przedstawionego projektu nie zostanie wykorzystane, zostanie to potraktowane jako wytyczna Zleceniodawcy,
 • jeżeli Zleceniodawca posiada materiały graficzne, które chciałby zawrzeć w pracy, podsyła je drogą elektroniczną i zaświadcza, że posiada na nie prawa autorskie bądź majątkowe; w innym wypadku grafiki przysłane przez Zleceniodawcę mogą nie być użyte lub użyte na wyłączną odpowiedzialność Zleceniodawcy,
 • przysłanie tekstów do bannerów, grafik lub strony w formie elektronicznej tzn. w plikach tekstowych.
 1. Po wysłaniu materiałów Zleceniodawca otrzymuje wiadomość drogą elektroniczną o przystąpieniu do wykonania zlecenia.
 2. Jeżeli żadne materiały graficzne nie zostały dostarczone do wykonania zlecenia firma Creation-Studio nabywa takie grafik z legalnych źródeł stokowych z licencją na wykorzystanie w grafice.
 3. Po wykonaniu projektu, wykonawca wysyła go do Zleceniodawcy, który zatwierdza projekt lub nakreśla ewentualne poprawki.
 4. Po naniesieniu poprawek projekt wysyłany jest powtórnie do oceny przez Zleceniodawcę.
 5. Maksymalnie firma Creation-Studio wykonuje 5 poprawek jeżeli odbiegają one od pierwotnego zamówienia Zleceniodawcy.
 6. Jeżeli Zleceniodawca zmienia koncepcję zamówienia, poprawki w takim wypadku wykonywane są one odpłatnie i ustalane według indywidualnych kryteriów zależnych od rodzaju zamówienia.
 7. Projekt uważa się za zamknięty w momencie zatwierdzenia przez Zamawiającego i dokonaniu drugiej połowy wpłaty ustalonej przed przystąpieniem do realizacji.
 8. W przypadku, gdy klient nie określi w terminie 10 dni roboczych kolejnych poprawek projektu, bądź nie podejmie decyzji niezbędnych do kontynuowania realizacji, których wymaga dany etap, projekt zostaje uznany za zamknięty. Koszt ponownego wznowienia realizacji zależy od rodzaju projektu.
 9. Firma Creation-Studio ma prawo do odmowy wykonania zlecenia bez podawania przyczyn.
§3. Realizacja
 1. Firma Creation-Studio zobowiązuje się do profesjonalnego przygotowania projektów i kompletnych zleceń.
 2. Wszystkie przygotowane pliki przez firmę Creation-Studio wykonane przy wykorzystaniu legalnego oprogramowania.
 3. Klient po wykonaniu projektów otrzymuje je ze znakiem graficznym firmy wykonującej Creation-Studio (mowa tutaj o projektach graficznych) . Po dokonaniu płatności pełnej kwoty za wykonanie zlecenia firma Creation-Studio zobowiązuje się do usunięcia znaków z materiałów reklamowych. Inaczej sprawa ma się w odniesieniu do stron www, sklepów i szablonów. Tam adres strony umieszczany jest w dolnym prawym rogu pracy i zostanie tam do końca użytkowania plików przez Zleceniodawcę.
§4. Terminy realizacji
 1. Wykonanie projektu graficznego odbywa się w terminie od 1 do 4 dni roboczych, lecz termin ten może ulec zmianie w zależności od ilości aktualnych zleceń i ustalony może być indywidualnie.
 2. Ewentualne poprawki odbywają się w ciągu 2 dni roboczych od dnia przyjęcia informacji.
 3. Klient zobowiązuje się do systematycznej korespondencji e-mailowej i reakcję na przesłane prace graficzne. W przypadku, gdy Klient w przeciągu 10 dni roboczych nie odpowiada, oznacza to, iż projekty graficzne są zakończone i satysfakcjonujące.
 4. W przypadku szablonów aukcji po zatwierdzeniu projektu kodowanie szablonu aukcji odbywa się w ciągu 3-4 dni roboczych.
 5. W przypadku stron www, po zatwierdzeniu projektu, kodowanie strony i jej pełną funkcjonalność strona osiąga po około 10 dniach roboczych.
 6. Szczegółowe terminy realizacji przedstawia Cennik, lecz są one też ustalane indywidualnie w momencie składania zamówienia przez Zamawiającego i mogą być krótsze lub dłuższe od tych widocznych w Regulaminie i Cenniku.
 7. Terminy podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
§5. Płatności i ceny
 1. Podstawową formą płatności jest przelew bankowy na konto podane przy składaniu zamówienia.
 2. Ceny zawarte w cenniku na stronie mogą ulec zmianie lecz w trakcie wykonywania projektu nie mogą one się zmienić dla Zamawiającego.
 3. Ceny podane w cenniku są cenami bez podatku VAT ponieważ Creation-Studio nie jest płatnikiem VAT.
 4. Na każde złożone zamówienie wedle życzenia firma Creation-Studio wystawić może rachunek.
 5. Zamawiający ma obowiązek wpłacić 50% wartości zamówienia po jego złożeniu. Następne 50% Zamawiający wpłaca po akceptacji projektu.
 6. Ceny określone na stronie mogą ulec zmianie w przypadku gdy projekty i ich realizacja wymagają większego nakładu pracy lub godzą w interesy firmy. W przypadku zaistnienia sytuacji takiej pomyłki, klienci serwisu są powiadamiani mailowo przed realizacją zlecenia, i mają możliwość rezygnacji z zamówienia.
§6. Polityka Prywatności i prawa autorskie
 1. Wszelkie prawa autorskie dotyczące tworzonych przez Creation-Studio projektów pozostają w posiadaniu Creation-Studio do momentu zaksięgowania zapłaty za wykonanie usługi na koncie.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty pliki końcowe i projekty zostają wysłane Zleceniodawcy i majątkowe prawa autorskie stają się jego własnością.
 3. Wszystkie materiały, które powstały podczas prac nad projektem i nie zostały zaakceptowane przez Klienta pozostają własnością Creation-Studio.
 4. Logo firm widoczne na stronie są własnością tych firm i są przedstawione tylko i wyłącznie w celach informacyjnych.
 5. Creation-Studio zastrzega sobie prawo do umieszczania w portfolio wszystkich wykonanych prac.
§7. Reklamacje
 1. W przypadku nie wykonania zamówienia przez firmę Creation-Studio, kwota zapłaty za wybraną usługę zostanie w całości zwrócona Zamawiającemu.
 2. W przypadku zrezygnowania przez Zleceniodawcę po przesłaniu projektów wstępnych z usług firmy, kwota zaliczki wpłacona na rzecz projektu zostaje zwrócona jednak pomniejszona o koszt poniesionych nakładów na poczet przygotowania projektu w wysokości 25% wpłaconej zaliczki.
 3. W przypadku stwierdzenia przez firmę Creation-Studio, że w materiałach dostarczonych przez klienta zostały naruszone prawa autorskie lub majątkowe, firma ma prawo odstąpić od wykonania zlecenia.
 4. W przypadku reklamacji prosimy wysyłać je na adres biuro@creation-studio.pl.
 5. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie w ciągu dwóch dni roboczych.
§8 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw.
 2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszego regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejscowości Wykonawcy.
 3. Firma Creation-Studio ma prawo do zmiany regulaminu.

 

SŁOWNIK POJĘĆ

Serwis – serwis internetowy zlokalizowany pod adresem Creation-Studio.pl

Regulamin – powyższy dokument normujący zasady i warunki korzystania z serwisu.

Polityka Prywatności – zawarty w osobnym dokumencie zbiór zasad odnoszących się do zarządzania danymi osobowymi w serwisie

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemu teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta po wyrażeniu zgody przez Klienta na świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie objętym Regulaminem. Wyrażenie zgody przez klienta oznacza akceptację treści Regulaminu.

Zamawiający – klient serwisu.

Zawarcie umowy – czynność prawna dwustronna dokonana w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.


                                    Polecany tani hosting dla osób prywatnych   

                                   Darmowe narzędzia do obsługi aukcji
szablon allegro, szablon aukcji, szablon ebay, szablony do aukcji, szablony aukcyjne, szablony świąteczne, szablony wielkanocne, świąteczne szablony allegro, świąteczne szablony aukcji, świąteczne szablony, wyjątkowe szablony aukcji, banner, baner, banner flash, baner flash, bannery flash, bannery, banner jpg, banner gif, bannery gif, animacje flash, kreacje flash, strona www, wizytówka www, strona cms, projekty graficzne, projekt graficzny, projekty www, layout, layouty www, ulotki reklamowe, ulotki, wizytówki, sklepy internetowe, sklep internetowy, layout sklepu, reklama led, billboardy led, animacje billboardy, logo, logotyp, logo firmowe, logo firmy, mailing reklamowy, mailing, reklama e-mail, obróbka graficzna, obróbka foto, projekty tapet, buttony, butoon, tapety na pulpit, indywidualne projekty, profesjonalne projekty, loga,